SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin” (14/09/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin”, cụ thể:

– Tên công việc: Tổ chức khóa đào tạo “Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin”.

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NetPro.

– Giá trúng thầu: 183.260.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý III năm 2020.