SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021” (20/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu  “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty  Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021” với các nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021”.
  2. Tên Nhà cung cấp trúng thầu: Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108.
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 1.056.000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu đồng)

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV năm 2021.