SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021 – Khu vực Phía Bắc” (13/12/2021)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021 – Khu vực Phía Bắc” với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
  • Giá trúng thầu: 119.460.600 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn sáu trăm đồng). (Dịch vụ khám sức khỏe là đối tượng không chịu thuế GTGT).
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trước 31/12/2021.
  • Địa điểm khám sức khỏe: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.