SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021” (07/06/2021)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021″với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH An toàn, Môi trường và Đào tạo Mastco.
  • Giá trúng thầu: 96.040.000 VNĐ (thuế GTGT 0%).(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).  
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian học dự kiến: Trước ngày 30/7/2021.