SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần” (06/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần” với các nội dung như sau:

–     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

–      Giá đề nghị trúng thầu: 8.402.000.000 đồng (đã bao gồm phí, thuế GTGT, các loại thuế và lệ phí khác).

(Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm linh hai triệu Việt Nam đồng).

–     Loại hợp đồng: Trọn gói.

–     Thời gian thực hiện hợp đồng: 33 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.