SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (05/12/2019)

Gói thầu” Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1″

1.     Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Gói thầu: Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.

3.     Thông báo mời thầu số 20190779762 ngày 30/7/2019 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và ngày 31/7/2019 trên trang web của Bên mời thầu.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6.     Nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu.

     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế.

     Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 359.805.371 VNĐ (Ba trăm năm mươi chín triệu, tám trăm linh lăm ngàn, ba trăm bảy mươi mốt Đồng).

     Loại Hợp đồng: Trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian hoàn thành công tác thẩm định là 25 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7.     Danh sách nhà thầu không được chọn.

     Công ty TNHH Định giá CIMEICO.

     Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của đơn vị trúng thầu.