SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (06/09/2019)

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-ĐLDK ngày 06/9/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”. với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Giá gói thầu: 467.680.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng.

  1. Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí đào tạo năm 2019 của Cơ quan Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Phát triển Aroma.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng./.