SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (25/09/2019)

  1. Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 472.760.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.