SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Công Thương năm 2020 (20/01/2020)

1.     Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Công Thương năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Báo Công Thương.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 1.000.000.000 đồng.

    Bằng chữ: Một tỷ  đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.