SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quảng cáo thương hiệu POW (28/02/2020)

1.     Tên gói thầu: Quảng cáo thương hiệu POW tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu của PVOIL.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 510.840.000 đồng.

     Bằng chữ: Năm trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.