SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc (20/12/2019)

1.     Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc của Tổng công ty  Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 755.832.000 đồng.

    Bằng chữ: Bảy trăm năm năm triệu tám trăm ba hai nghìn đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.