SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng app nội bộ (15/10/2019)

  1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị thiết kế Ứng dụng thông tin nội bộ Turbine (app nội bộ) cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Hotit.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 480.000.000 đồng.

       Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.