SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu gói thầu may đồng phục (08/11/2019)

 1. Tên gói thầu: May đồng phục năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 • Loại gói thầu: Hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: May đồng phục năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 • Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 14h00’ ngày 08/11/2019 đến trước 14h00’ ngày 15/11/2019.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).
 7. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng
 8. Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 15/11/2019.
 9. Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 15/11/2019.