SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu gói thầu thay thế các máy tính, thiết bị mạng của hệ thống điều khiển trung tâm Nhà máy điện Vũng Áng 1 (29/04/2021)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)

1.     Tên gói thầu: “Thay thế các máy tính, thiết bị mạng của hệ thống điều khiển trung tâm Nhà máy điện Vũng Áng 1″.

     Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

     Nội dung chính của gói thầu: Thay thế các máy tính, thiết bị mạng của hệ thống điều khiển trung tâm Nhà máy điện Vũng Áng 1.

     Thời gian thực hiện gói thầu: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

     Nguồn vốn: Vốn SXKD 2021 của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP

2.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

4.     Thời gian phát hành HSMT: Từ 16h30’ ngày 29/4/2021 đến trước 10h00’ ngày 14/5/2021.

5.     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.

6.     Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

7.     Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 VND (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

8.     Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 14/5/2021.

9.     Thời điểm mở thầu: 10h30’ ngày 14/5/2021.