SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (07/03/2022)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty với các nội dung chi tiết như sau: - Loại bảo hiểm dự kiến mua: Bảo hiểm vật chất xe; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với người thứ 3. - Số lượng xe ô tô cần mua bảo hiểm: 11 xe ô tô. - Thời gian mua bảo hiểm: 12 tháng. - Đầu mối liên hệ để biết thêm chi tiết: Nguyễn Thị Thu Hương - 0983288388 Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 09/03/2022. Trân trọng thông báo./.