SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021″ (30/09/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo về việc: Yêu cầu báo giá gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2021" với nội dung như sau:
  1. Tên bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  2. Bên mời thầu mời nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh (nộp báo giá) cho gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2021". Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.
  3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV năm 2021.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá
(File đính kèm gói thầu: YCBG Gói thầu: 975-phe-duyet-ban-yeu-cau-bao-gia).