SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tìm đối tác đủ năng lực về lĩnh vực dịch vụ Lễ tân (15/12/2019)

Nhằm mục đích tìm đối tác uy tín, đủ năng lực về lĩnh vực dịch vụ Lễ tân, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Viêt Nam – CTCP có nhu cầu tìm đối tác về dịch vụ trên cho mục tiêu Trụ sở Cơ quan Tổng công ty.

     Thời gian sử dụng dịch vụ: dự kiến 01 (một) năm.

     Số lượng người: 04 Lễ tân.

Đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm, gửi đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h00 ngày 19/12/2019.

Trân trọng thông báo ./.