SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá (15/06/2018)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (tài sản đã qua sử dụng);

Thời gian thực hiện thẩm định giá trị tài sản dự kiến: tháng 7/2018;

Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ với Ban Thương mại -Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để có thêm thông tin chi tiết, danh mục tài sản cần thẩm định giá và các thông tin khác có liên quan. Các bản chào giá gửi về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h00 ngày 27/6/2018.