Thứ tư, 23/08/2023 | 15:12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 SAU SOÁT XÉT

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 SAU SOÁT XÉT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 SAU SOÁT XÉT

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

23082023---Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-ban-nien-2023-sau-soat-xet

23082023---Bao-cao-tai-chinh-rieng-ban-nien-2023-sau-soat-xet

23082023---giai-trinh-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-2023-sau-soat-xet

Trân trọng!

;
Từ khóa: Báo cáo tài chính

Bài liên quan