SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yêu cầu báo giá ‘‘Cung cấp dịch vụ kiểm tra NDT cho hệ thống Turbin Máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021” (01/06/2021)

   PV Power TSC thông báo về việc:

            Yêu cầu báo giá ‘‘Cung cấp dịch vụ kiểm tra NDT cho hệ thống Turbin Máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021” với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu Gói thầu số TSC.09 – Cung cấp dịch vụ kiểm tra NDT cho hệ thống Turbin Máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng:Dự kiến trong tháng 8/2021.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá.ycbg-ndt