SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yêu cầu báo giá gói thầu mua phần mềm văn phòng cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020 (17/11/2020)

Căn cứ thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phần mềm văn phòng cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020 đã đăng tải, PV Power TSC thông báo về nội dung Yêu cầu báo giá như tại đính kèm. Nhà thầu quan tâm vui lòng nộp hồ sơ như trong yêu cầu báo giá dưới đây:

4-3-yeu-cau-bao-gia-mua-phan-mem_v2