SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (28/05/2021)

Ngày 27/05/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo

Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PV Power

Tờ trình thông qua KH thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên độc lập HĐQT

Trân trọng!