Thứ tư, 20/04/2022 | 16:39

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 19/04/2022, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xem tại file đính kèm: Nghị quyết và Biên bản Đại hội  Các nội dung được thông qua tại Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo KQSXKD 2021 BCTC 2021; Phương án phân phối lợi nhuận 2021 Kế hoạch SXKD 2022 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 Tờ trình Kế hoạch tiền lương thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power, sửa đổi lần thứ tư Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, sửa đổi lần thứ nhất Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power, sửa đổi lần thứ 3 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT  Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Trân trọng!
;

Bài liên quan