SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG (26/01/2010)

 • Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cam kết thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý AT-SK-MT đảm bảo:
  i. Tuân thủ luật pháp và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của mình đáp ứng đạt chuẩn mực công nghiệp được thừa nhận;
  ii. Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất về AT-SK-MT. Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất sản xuất và tác động môi trường;
  iii. Tạo thuận lợi cho việc trao đổi với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan về vấn đề cải thiện công tác AT-SK-MT. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác AT-SK-MT, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình, quy phạm;
  iv. Đào tạo cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty các kiến thức về công tác AT-SK-MT phù hợp với công việc mà họ đảm nhận;
  v. Bảo đảm kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì có hiệu quả, đủ năng lực ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp;
  vi. Định kỳ kiểm tra, xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác AT-SK-MT để không ngừng cải tiến.
  Mọi cá nhân trong Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm cùng lãnh đạo các cấp xây dựng và duy trì nền văn hóa An toàn- An ninh- Hiệu quả để thực hiện thành công Chính sách này. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cũng hy vọng rằng Hệ thống quản lý AT-SK-MT của các đối tác phù hợp với Chính sách nói trên nhằm thực hiện tốt công tác AT-SK-MT vì lợi ích đôi bên và của cả cộng đồng.
  a/ Chuỗi quan điểm chủ đạo: T-C-T-Đ-B-Đ
  - T: Tuân thủ pháp luật, văn bản dưới luật

  - Không chấp nhận hành vi vi phạm luật, lách luật dưới mọi hình thức.
  - Hơn thế lựa chọn áp dụng những tiêu chuẩn, tiêu chí tốt nhất cho Con người và Môi trường.
  - C: Cung cấp khả năng tối đa
  - Nguồn lực không hạn chế: Vì An toàn-Sức khỏe-Môi trường Tổng công ty bố trí nhân lực tốt nhất và không hạn chế bất cứ yêu cầu chính đáng nào về tài chính.
  - Đánh giá và Kiểm soát rủi ro: Xác lập Hệ thống Văn bản, Quy trình nhằm đảm bảo mọi công việc đều được đánh giá và kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất có thể chấp nhận.
  - T: Tạo thuận lợi cho công tác ATSKMT
  - Đảm bảo mọi người: CBCNV, Nhà thầu, Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,..,Người liên quan có quyền góp ý, trao đổi kinh nghiệm, dừng công việc nhằm cải thiện ATSKMT.
  - Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc có đóng góp cho công tác ATSKMT; Kỷ luật xác đáng tập thể, cá nhân vi phạm.
  - Đ: Đào tạo không ngừng về ATSKMT
  - Đào tạo theo vị trí: Đảm bảo mọi CBCNV được đào tạo, huấn luyện về ATSKMT phù hợp với vị trí, cương vị công tác đảm nhiệm.
  - Nâng cao nhận thức: Với phương châm “An toàn mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện” mọi nhu cầu nâng cao, bổ xung kiến thức về ATSKMT của CBCNV đều được đáp ứng.
  - B: Bảo đảm Kế hoạch Ứng cứu khẩn cấp
  - Được các cấp các nghành phê duyệt: Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận và Bộ Công Thương phê duyệt
  - Nguyên tắc 3 tối đa: Nỗ lực tối đa; phản ứng nhanh tối đa; khắc phục hậu quả tối đa.
  - Phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy ứng cứu tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.
  - Đ: Định kỳ xem xét
  - Đảm bảo mọi công tác ATSKMT trên toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên được kiểm tra/tự kiểm tra.
  - Định kỳ mọi công tác ATSKMT được xem xét đánh giá nhằm ngày càng hoàn thiện công tác ATSKMT.
  b/ Hành động:
  - Lĩnh vực Đầu tư:

  - Đảm bảo mọi dự án đầu tư được Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo thực hiện ĐTM trong suốt quá trình thực hiện đầu tư.
  - Tiêu chí về ATSKMT là một trong những điều kiện tiên quyết để lựa chọn Nhà thầu.
  - Hỗ trợ người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
  - Lĩnh vực Sản xuất vận hành:
  - Thưởng An toàn vận hành đến 20% Tổng quỹ lương.
  - Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được quan tâm đặc biệt.
  - Điều kiện, môi trường làm việc “xanh sạch đẹp”.
  - Quản lý nghiêm ngặt mọi chất thải.
  - Tổ chức, phối hợp, tham gia Hệ thống Ứng cứu Tình huống khẩn cấp, Ứng phó Sự cố tràn dầu của Tập đoàn và Bộ công thương.
  - Đáp ứng mọi yêu cầu về Phòng chống cháy nổ; Phòng chống lụt bão
  - Lĩnh vực khác:
  - Tham gia, hưởng ứng tích cực các Chương trình Bảo vệ Môi trường, Chương trình Quốc gia Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
  - Đóng góp tích cực các Quỹ ủng hộ về An sinh Xã hội.
  c/ Cập nhật bổ sung:
  - Cập nhật, áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến về ATSKMT.

  - Xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn về ATVSLĐ – OSHAS 18001; Tiêu chuẩn về ATMT – ISO 14001.
  - Định kỳ xem xét mọi khía cạnh về công tác ATSKMT nhằm đưa công tác ATSKMT ngày càng hoàn thiện hơn.