SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp PV Power (13/07/2016)

Nhằm mục đích xây dựng và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đơn vị tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu tham gia gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 18/7/2016.

Đề xuất yêu cầu nêu rõ:

1. Năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp;

2. Đề xuất Phương án đối với việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp tại PV Power.

3. Đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể

Trân trọng thông báo./.