SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (24/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) xin được bổ sung thông tin tại Phụ lục 02: Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 1238/BC-ĐLDK đã công bố ngày 29/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1404/TB-ĐLDK ngày 24/08/2022

Trân trọng!