SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (20/04/2022)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của PV Power, cụ thể như sau:Trường hợp bổ nhiệm:- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích.- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022.Trường hợp miễn nhiệm:- Ông: Phạm Xuân Trường.- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.- Lý do miễn nhiệm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 từ ngày 12/11/2021 và ông Phạm Xuân Trường có đơn xin miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/11/2021.- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022.Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 618/TB-ĐLDK  ngày 20/04/2022Trân trọng!