SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (03/04/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 05/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã có Thông báo số 445/TB-ĐLDK về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 10/4/2019.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty thay đổi thời gian họp Đại hội sang ngày khác trong tháng 4/2019.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng!

Đính kèm: Thông báo số 708/TB-ĐLDK ngày 03/04/2019