SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (06/05/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu Đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ, đúng quy định. Quý cổ đông vui lòng theo dõi tại địa chỉ: www.pvpower.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Thông báo mời họp

Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến

Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến

Thể lệ biểu quyết, bầu cử HĐQT theo hình thức trực tuyến

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT

Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT

Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo

Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PV Power

Tờ trình thông qua KH thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên độc lập HĐQT

Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Hoàng Yến

Sơ yếu lý lịch Ông Vũ Chí Cường

Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trân trọng!