SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (06/05/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu Đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ, đúng quy định. Quý cổ đông vui lòng theo dõi tại địa chỉ: www.pvpower.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:Thông báo mời họpHướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyếnQuy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyếnThể lệ biểu quyết, bầu cử HĐQT theo hình thức trực tuyếnChương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQTMẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQTMẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQTMẫu đơn đề cử Thành viên HĐQTTờ trình Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toánBáo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toánTờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theoTờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV PowerTờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV PowerTờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV PowerTờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PV PowerTờ trình thông qua KH thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQTTờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên HĐQTTờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên độc lập HĐQTDanh sách đề cử bầu thành viên HĐQTSơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Hoàng YếnSơ yếu lý lịch Ông Vũ Chí CườngDự thảo Nghị quyết Đại hộiTrân trọng!