SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ TẠI ĐẠI HỘI (10/04/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch:          10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch:                  HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2020

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5 năm 2020.

Đính kèm:

Thông báo số 679/TB-ĐLDK ngày 10/4/2020