Thứ sáu, 23/02/2018 | 15:45

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo về Kết quả chào bán Cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 31/1/2018.

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo về Kết quả chào bán Cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 31/1/2018, cụ thể như sau:  
 • Kết quả đấu giá ngày 31/01/2018
 
 1. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                           468.374.320 cổ phần
 2. Mệnh giá:                                                                  10.000 đồng/cổ phần
 3. Giá khởi điểm:                                                          14.400 đồng/cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:     1.981 nhà đầu tư
+ Tổ chức:     97 nhà đầu tư + Cá nhân:     1.884 nhà đầu tư 5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:               491.441.800 cổ phần 6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                 1.971 phiếu 7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                           491.212.700 cổ  phần 8. Khối lượng đặt cao nhất:                                         29.600.000 cổ phần 9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                       200 cổ phần 10. Giá đặt mua cao nhất:                                              28.000 đồng/cổ phần 11. Giá đặt mua thấp nhất:                                            14.400 đồng/cổ phần 12. Giá đấu thành công cao nhất:                                 28.000 đồng/cổ phần 13. Giá đấu thành công thấp nhất:                               14.500 đồng/cổ phần 14. Giá đấu thành công bình quân:                              14.938 đồng/cổ phần 15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                 1.928 nhà đầu tư + Tổ chức:     94 nhà đầu tư + Cá nhân:     1.834 nhà đầu tư 16. Tổng khối lượng cổ phần bán được tại buổi đấu giá:     468.374.320 cổ phần + Khối lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:   284.442.277 cổ phần
 • Kết quả nộp tiền sau khi hết hạn thanh toán mua cổ phần
 
 1. Tổng số cổ phần thanh toán:                                  467.802.523 cổ phần
 2. Tổng số cổ phần vi phạm quy chế:                        800.897 cổ phần
 3. Tổng số tiền thu hồi do vi phạm quy chế:            1.153.291.680 đồng
 4. Tổng số tiền thanh toán mua cp                             6.986.133.606.800 đồng
 5. Tổng giá dịch vụ bán đấu giá cổ phần (bù trừ trực tiếp): 300.000.000 đồng
 6. Tổng số tiền còn lại chuyển về Tổng công ty: 6.986.986.898.480 đồng (Bằng chữ: sáu nghìn chín trăm tám mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, bốn trăm tám mươi đồng).
 7. Giá thanh toán bình quân: 14.933,9 đồng./.
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan