Thứ năm, 19/04/2018 | 14:00

Công bố thông tin của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố các thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Công bố thông tin của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Công bố thông tin của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

1: BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025,ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 CỦA CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER);

2: BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016;

3: BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017;

4: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT;

5: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015;

6: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2016;

7: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016;

8: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM;

9: BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM;

10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2015;

11: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2015;

12: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2016 ;

13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2016;

14: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2016;

15: CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC.

16: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

17: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (HỢP NHẤT).

18: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2016 và KH năm 2017

19: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2017

20: Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018

21: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017 và kế hoạch năm 2018

22: Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán 2017

23: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017

24: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

25: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2017

26: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan