Thứ sáu, 25/10/2019 | 14:53

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp giày và thắt lưng (năm 2019) cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp giày và thắt lưng (năm 2019) cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp giày và thắt lưng (năm 2019) cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Cung cấp giày
  1. Tên gói thầu: Cung cấp giày cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Nhà Thái.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 498.942.000 đồng
Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng.
  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Cung cấp thắt lưng
  1. Tên gói thầu: Cung cấp thắt lưng cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Giovanni Pos.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 369.000.000 đồng
Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn.
  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan