Thứ ba, 29/03/2022 | 10:08

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:
  • Thời gian: 08 giờ 30 sáng, thứ Ba, ngày 19/04/2022.
  • Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến.
  • Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  • Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
+ Cổ đông truy cập vào website: pow.bvote.vn để tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. +  Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước ngày tổ chức Đại hội 02 ngày cho đến khi Ban Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
  • Cổ đông có thể tham khảo toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên website: pvpower.vn kể từ ngày 29/03/2022.
Tài liệu đính kèm: Thông báo số 433/TB-ĐLDK ngày 29/03/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan