Thứ năm, 06/05/2021 | 09:13

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu Đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ, đúng quy định. Quý cổ đông vui lòng theo dõi tại địa chỉ: www.pvpower.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Thông báo mời họp Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến Thể lệ biểu quyết, bầu cử HĐQT theo hình thức trực tuyến Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PV Power Tờ trình thông qua KH thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên HĐQT Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên độc lập HĐQT Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Hoàng Yến Sơ yếu lý lịch Ông Vũ Chí Cường Dự thảo Nghị quyết Đại hội Trân trọng!
;

Bài liên quan