Thứ sáu, 11/12/2020 | 14:24

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Thông báo mời họp

Giấy ủy quyền tham dự họp

Chương trình Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT, KSV

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Đơn đề cử KSV

Mẫu đơn ứng cử HĐQT

Mẫu đơn ứng cử KSV

Mẫu SYLL ứng viên HĐQT

Mẫu SYLL ứng viên KSV

Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

Tờ trình thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát

Tờ trình sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổng công ty

;

Bài liên quan