SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

10 tháng đầu năm 2013: Tiết kiệm hơn 2,2 tỷ kWh điện (14/11/2013)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau 10 tháng, sản lượng điện tiết kiệm của cả nước đã đạt 2,234 tỷ kWh, bằng 2,4% điện thương phẩm, đạt 110% kế hoạch năm.


Đến thời điểm này, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện với lượng điện tiết kiệm sau 10 tháng đạt 3% điện thương phẩm, vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm (tiết kiệm 2%) tổng lượng điện thương phẩm. Để đạt mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được TP. Hồ Chí Minh đề ra như đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, phát động chương trình hộ gia đình tiết kiệm điện...

Ngoài TP. Hồ Chí Minh, nhiều địa phương khác cũng thực hiện tốt mục tiêu tiết kiệm điện như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... Để nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, trong những tháng cuối năm, EVN sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình cung ứng điện, chính sách giá điện và phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.