SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

6 tháng mới được tăng giá điện 1 lần (26/11/2013)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.


Điểm mới của Quyết định 69 là tăng thời gian điều chỉnh giá điện lên tối thiếu 6 tháng/lần, chỉ được điều chỉnh giá bán điện khi các thông số đầu vào cơ bản tăng tối thiểu 7%

Tối thiểu 6 tháng tăng giá điện 1 lần

Theo Quyết định 69, từ 10/1/2014, EVN chỉ được quyền tăng giá điện khi các yếu tố đầu vào làm giá bán điện bình quân cơ sở tăng từ 7% trở lên (quy định hiện tại là 5%).

Đặc biệt, việc tăng giá điện phải được sự chấp thuận của  Bộ Công Thương hoặc Thủ tướng Chính phủ (Quy định hiện hành cho phép EVN tự quyết định tăng giá bán điện đến 5% nếu trong vòng 15 ngày đã báo cáo Bộ Công Thương mà không nhận đợc văn bản trả lời). Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng (quy định hiện tại là 3 tháng). Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định và chỉ được điều chỉnh tăng ở mức từ 7% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành.

Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân cơ sở tại thời điểm tính toán thấp hơn giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá (sau khi đã trích Quỹ bình ổn giá điện), EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trường hợp các thông số đầu vào cao hơn 7% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ bình ổn giá điện) và trong khung giá quy định, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời để EVN triển khai thực hiện. Trường hợp các thông số đầu vào cao hơn 10% trở lên hoặc giá bán điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, EVN lập hồ sơ phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong  thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thấm định và trả lời bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Trong 10 ngày sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Trường hợp các thông số đầu vào cao hơn 10% trở lên hoặc giá bán điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, EVN lập hồ sơ phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Hằng năm, sau khi có báo cáo quyết toán chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của EVN và các đơn vị thành viên, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối- bán lẻ điện, điều hành- quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, giá bán điện bình quân của năm tài chính.

EVN được toàn quyền quyết định phương án giảm giá

Theo Quyết định số 69, hằng năm, EVN xây dựng phương án giá bán điện trình Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Căn cứ kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh điện của EVN và tình hình kinh tế-xã hội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét phương án giá bán điện bình quân. Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/01/2014

Theo Quyết định mới, mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013- 2015 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), mức giá bán lẻ điện tối thiểu là 1.437 đồng/kWh và tối đa là 1.835 đồng/kWh. Giá điện bán lẻ bình quân hiện tại là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).