SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (22/03/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo số 589/BC-ĐLDK ngày 22/3/2021