SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bảo lãnh vay nước ngoài cho Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (20/06/2014)

Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về phương án tổ chức thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và bố trí nguồn trả nợ các khoán vay của Dự án khi đến hạn.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký các Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay JBIC, Hợp đồng vay KEXIM, Hợp đồng vay thương mại nước ngoài để thực hiện Dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên đư nợ của khoản vay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng tín dụng và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về phương án tổ chức thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và bố trí nguồn trả nợ các khoán vay của Dự án khi đến hạn.

Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh phương án đấu nối lưới điện quốc gia với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đảm bảo không trái với Luật Điện lực quy định và đảm bảo các yêu cầu: nhà máy điện vận hành an toàn, đầu tư đồng bộ với hệ thống lưới điện 500kV của EVN, hoàn chỉnh Hợp đồng mua bán điện và giá điện trong mỗi thời kỳ với EVN, có biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến Dự án.