SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty Điện lực: Phú Yên: Hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn đợt 2 (05/12/2013)

Từ năm 2009 đến năm 2012, với sự chỉ đạo tích cực Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và của các chủ tài sản kinh doanh điện nông thôn, PC Phú Yên đã hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của tất cả các xã trên địa bàn tỉnh vào tháng 10/2012.


  Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn

Vào năm 2009, PC Phú Yên đã tiếp nhận lưới điện hạ áp của 25 HTX trên địa bàn 19 xã (không thuộc dự án REII) với khối lượng tiếp nhận là 4,139 km đường dây trung áp; 165,773 km đường dây hạ áp và 07 TBA với tổng dung lượng 567,5kVA. Tổng số vốn phải hoàn trả đợt này là hơn 3,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2012, Công ty đã hoàn tất chuyển trả tiền hoàn vốn đợt này cho các Chủ tài sản là HTX và xã.

Từ năm 2010 đến tháng 10/2012, PC Phú Yên tiếp tục thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp của 46 HTX trên địa bàn 35 xã (trong đó: 7 HTX thuộc 4 xã ngoài Dự án RE II và 39 HTX thuộc 31 xã có Dự án RE II; các xã có Dự án RE II thực hiện tiếp nhận phần lưới điện không thuộc diện cải tạo của Dự án REII). Khối lượng tiếp nhận gồm 857m đường dây trung áp; 372,89 km đường dây hạ áp và 02 TBA với tổng dung lượng 235kVA. Tổng số vốn phải hoàn trả đợt 2 là 18,788 tỷ đồng. Ngày 17/10/2013, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chuyển đủ tiền cho PC Phú Yên để hoàn trả vốn cho các đơn vị nêu trên. Công ty đã gửi thông báo đến các Chủ tài sản, để tiến hành lập thủ tục hoàn trả vốn.

Đến nay, PC Phú Yên đã nhận được đề nghị hoàn trả vốn của 28/46 Chủ tài sản. Công ty đã tiến hành hoàn trả vốn cho 28 Chủ tài sản là UBND xã và HTX với giá trị hoàn trả 13,11 tỷ đồng. Dự kiến việc hoàn trả vốn cho các Chủ tài sản còn lại hoàn thành xong trong tháng 12/2013.

PC Phú Yên cũng đã hoàn tất ký xác định giá trị hoàn trả vốn với đơn vị cuối cùng là HTX NN KDTH thị trấn Phú Hòa và đã trình Hội đồng định giá lưới điện hạ áp nông thôn Tỉnh Phú Yên để thẩm định giá trị hoàn vốn. Sau khi được UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định phê duyệt, PC Phú Yên sẽ báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Trung bố trí vốn hoàn trả.

Sau khi hoàn thành tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn, số lượng khách hàng sử dụng điện của Công ty đã tăng nhanh, từ 78.609 khách hàng vào cuối năm 2008 đến nay đã đạt gần 235.000 khách hàng sử dụng điện.