SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện MBA T2 40MVA TBA 110kV Vĩnh Tường (26/07/2013)

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đang thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành 139 TBA và hơn 6000km đường dây 110kV trên địa bàn 24 tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, Công ty còn được NPC giao nhiệm vụ chăm sóc hơn 30 khách hàng có trạm 110kV chuyên dùng, trong đó nhiều khách hàng có sản lượng rất lớn thuộc các ngành công nghiệp Xi măng, luyện thép,…

Việc đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải có công suất lớn, trong đó có các nhà máy sản xuất thép tại khu vực huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những mục tiêu ưu tiên và quan trọng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chống quá tải cho trạm 110kV Vĩnh Tường, trong tháng 7/2013 Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã điều chuyển MBA 40MVA-110/35/22kV từ trạm 110kV Phúc Yên để thay thế cho MBA 25MVA-110/22kV đang bị quá tải.

Việc đóng điện MBA T2 40MVA-110/35/22kV trạm 110kV Vĩnh Tường trong tháng 7/2013 là một thách thức không nhỏ đối với Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc. Với thời gian thi công ngắn, điều kiện thi công phức tạp, khó khăn do các thiết bị của trạm vẫn đang vận hành. Nhưng với lòng nhiệt huyết của toàn bộ CBCNV Chi nhánh LĐCT Vĩnh Phúc và cán bộ các phòng ban liên quan của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc bắt đầu từ ngày 15/7/2013 đến ngày 21/7/2013 một khối lượng công việc lớn đã được hoàn thành.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công ty, việc thực hiện của các phòng ban, Chi nhánh LĐCT Vĩnh Phúc, và sự ủng hộ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp đồng bộ trong việc tạo phương thức cấp điện san tải trong thời gian thi công nâng công suất MBA, đúng 17h30 ngày 21/7/2013, MBA T2 40MVA-110/35/22kV trạm 110kV Vĩnh Tường được đóng điện thành công.

Một số hình ảnh của dự án:


Công tác đưa MBA 40MVA vào vị trí vận hành.Sau khi thao tác đưa MBA 40MVA vào vận hành.