SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực (16/12/2010)

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 40 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp trên thị trường điện lực trong các trường hợp: tranh chấp liên quan đến các loại hợp đồng mua bán điện, cung cấp dịch vụ phụ trợ giữa các đơn vị điện lực, trừ các hợp đồng có yếu tố nước ngoài; tranh chấp khác trong hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

(Theo ĐBND)