SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện hạt nhân: Tự tin, nhưng không chủ quan (10/03/2011)

Nhiều ý kiến của các chuyên gia về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Phóng viên ghi lại.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (Ảnh sưu tầm)

TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tiÌ£ch hôÌ£i đôÌ€ng Trung tâm nghiên cứu giáo duÌ£c môi trươÌ€ng vaÌ€ phát triển (CERED): Yên tâm với địa điểm xây dựng nhà máy ĐHN

Mỗi năm, nhu câÌ€u năng lươÌ£ng của ViêÌ£t Nam sẽ tăng thêm 20% hoăÌ£c hơn nữa, do vâÌ£y yêu câÌ€u vêÌ€ phát triển điêÌ£n laÌ€ cấp thiết. Tuy nhiên, viêÌ£c cân đối giữa thủy điêÌ£n, nhiêÌ£t điêÌ£n, phong điêÌ£n vaÌ€ điêÌ£n haÌ£t nhân laÌ€ câÌ€n thiết trong viêÌ£c cân băÌ€ng tỷ lêÌ£. Theo tôi, viêÌ£c phát triển ĐHN laÌ€ câÌ€n thiết. VêÌ€ măÌ£t lâu daÌ€i, viêÌ£c đảm bảo điêÌ£n năng tưÌ€ ĐHN sẽ giúp chúng ta chủ đôÌ£ng hơn vêÌ€ vấn đêÌ€ năng lươÌ£ng vaÌ€ giảm phát thải khí nhaÌ€ kính. ĐiêÌ€u naÌ€y sẽ tốt cho ViêÌ£t Nam vaÌ€ cả thế giới.

HiêÌ£n vẫn coÌ€n nhiêÌ€u lo lắng khi ViêÌ£t Nam chiÌ£u sưÌ£ ảnh hưởng của biến đổi khí hâÌ£u khi nước biển dâng cao. Tuy nhiên, với viêÌ£c lưÌ£a choÌ£n xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy gâÌ€n biển Ninh ThuâÌ£n có thể yên tâm viÌ€ vâÌ£y, nếu tương lai nước biển có dâng môÌ£t vaÌ€i mét cũng không ảnh hưởng.

GS.TS TrâÌ€n NgoÌ£c HuÌ€ng, Chủ tiÌ£ch Tổng hôÌ£i xây dưÌ£ng ViêÌ£t Nam:Khó nhất là vâÌ£n haÌ€nh

Vấn đêÌ€ đăÌ£t ra ở đây laÌ€ bước đi vaÌ€ cách tiếp câÌ£n công nghêÌ£ của thế giới thế naÌ€o. Công nghêÌ£ an toaÌ€n vêÌ€ ĐHN hiêÌ£n thế giới đang có những bước tiến rất maÌ£nh sau sưÌ£ cố Chernobyl.

Tôi đã sang tâÌ£n mắt chứng kiến nhaÌ€ máy ĐHN mới nhất của HaÌ€n Quốc vaÌ€ NhâÌ£t Bản và thấy yêu câÌ€u kỹ thuâÌ£t, đảm bảo an toaÌ€n ngaÌ€y caÌ€ng tốt hơn. Tuy nhiên điêÌ€u vô cuÌ€ng quan troÌ£ng laÌ€ sưÌ£ tiếp thu triÌ€nh đôÌ£ công nghêÌ£ thông qua môÌ£t hêÌ£ thống quản lý cũng như cán bôÌ£ công nhân của ViêÌ£t Nam có đáp ứng đươÌ£c hay không. Khó nhất laÌ€ quá triÌ€nh vâÌ£n haÌ€nh. Phải hoÌ£c cách quản lý vaÌ€ kỷ luâÌ£t trong vâÌ£n haÌ€nh cưÌ£c kyÌ€ nghiêm ngăÌ£t.

TSKH Võ Văn ThuâÌ£n, nguyên Viện trưởng Viện KH - KT hạt nhân: Xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy ĐHN, tưÌ£ tin nhưng không chủ quan

Điều mà dư luận nước ta vẫn lo ngại về đôÌ£i ngũ vâÌ£n haÌ€nh, thói quen trong viêÌ£c vâÌ£n haÌ€nh, ý thức tuân thủ các quy điÌ£nh... là hoàn toàn có cơ sở. Ở một nước đang phát triển từ nền sản xuất nông nghiệp như Việt Nam, ai cũng cảm thấy còn nhiều vấn đề về trình độ chuyên môn, về ý thức tổ chức kỷ luật, tóm lại là chưa có đủ văn hóa an toàn, nói theo thuật ngữ của IAEA và cộng đồng hạt nhân quốc tế.

Việc cấp bách thứ nhất mà chúng ta phải làm ngay lúc này là đào tạo nhân lực.. Thứ hai là phải tiếp tục củng cố và cụ thể hóa hệ thống các văn bản pháp qui để khai thông và duy trì ổn định, an toàn quá trình thực hiện dự án xây dựng nhaÌ€ máy ĐHN.

Dù sẽ có nhân lực có trình độ cao và có ý thức kỷ luật, nhưng yêu cầu kết hợp với các qui phạm pháp luật đồng bộ sẽ giúp khắc phục những sai lầm vốn tiềm tàng trong mỗi con người. Tóm lại, để xây dựng thành công NMĐHN Ninh Thuận, chúng ta cần có lòng tự tin, nhưng không chủ quan.

GS Cao Chi, cố vấn cao cấp ViêÌ£n Năng lươÌ£ng nguyên tử ViêÌ£t Nam:Mong laÌ€ đêÌ€ nghiÌ£ của hôÌ£i đôÌ€ng tư vấn đươÌ£c xem xét

Tôi ủng hôÌ£ viêÌ£c xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy ĐHN, song tôi cũng đôÌ€ng ý với những lo lắng của các nhaÌ€ khoa hoÌ£c khi nói vêÌ€ công tác chuẩn biÌ£ nhân lưÌ£c hiêÌ£n nay.

Nếu chúng ta quyết tâm, đôÌ€ng loÌ€ng, tôi tin laÌ€ chúng ta sẽ bắt nhiÌ£p kiÌ£p. Chính viÌ€ thế, ngaÌ€y 9.2 mới đây, HôÌ£i đôÌ€ng Khoa hoÌ£c vaÌ€ Công nghêÌ£ tư vấn xác điÌ£nh nhiêÌ£m vuÌ£ khoa hoÌ£c công nghêÌ£ cấp nhaÌ€ nước 2011 có đêÌ€ xuất cử gấp cán bôÌ£ đi đaÌ€o taÌ£o năÌ€m ngoaÌ€i kế hoaÌ£ch đaÌ€o taÌ£o daÌ€i haÌ£n của BôÌ£ Giáo duÌ£c vaÌ€ ĐaÌ€o taÌ£o. Nếu đêÌ€ xuất naÌ€y đươÌ£c xem xét, chắc sẽ laÌ€ “phản ứng kiÌ£p thơÌ€i” cho viêÌ£c chuẩn biÌ£ đôÌ£i ngũ chuyên gia khi nhaÌ€ máy bắt đâÌ€u đi vaÌ€o vâÌ£n haÌ€nh.

ĐiêÌ€u tôi thấy nuối tiếc, nếu chúng ta có sẵn đôÌ£i ngũ chuyên gia để tham gia cuÌ€ng vaÌ€o quá triÌ€nh xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy sẽ tốt hơn rất nhiêÌ€u khi chúng ta laÌ€m chủ công nghêÌ£. Song đây không phải laÌ€ vấn đêÌ€ lớn. Tôi mong muốn dưÌ£ án ĐHN thaÌ€nh công.

Theo: Báo Đất Việt