SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vận hành thương mại chu trình đơn tổ máy tua bin khí-máy phát số 1 thành công vượt tiến độ (22/02/2011)

Vào lúc 11h17’ ngày 22/02/2011, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 do Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đầu tư xây dựng đã chính thức vận hành thương mại chu trình đơn tổ máy tuabin khí máy phát số 1 (GT11) với công suất 250 MW thành công vượt tiến độ 7 ngày vaÌ€ đảm bảo an toaÌ€n tuyêÌ£t đối.

Đây là thành tích thiết thực thể hiện sự cố gắng và nổ lực hết sức mình của tập thể Lãnh đạo, CBCNV của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, các nhà thầu, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn và của ngành dầu khí nói chung.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) có vốn điêÌ€u lêÌ£ 2.560 tỷ VNĐ, trong đó Tổng Công ty ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam là đơn vị thành viên của TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí Quốc gia ViêÌ£t Nam giữ tỷ lêÌ£ chi phối 62.8%. Công ty laÌ€ Chủ đâÌ€u tư dưÌ£ án NhaÌ€ máy điêÌ£n tuabin khí chu triÌ€nh hỗn hơÌ£p Nhơn TraÌ£ch 2 công suất 750 MW, sử duÌ£ng nhiên liêÌ£u chính laÌ€ khí thiên nhiên vaÌ€ đươÌ£c đăng ký theo cơ chế phát triển saÌ£ch (CDM) của Liên hơÌ£p quốc. Đây laÌ€ công triÌ€nh troÌ£ng điểm quốc gia thuôÌ£c Tổng sơ đôÌ€ VI, đươÌ£c xây dưÌ£ng taÌ£i Trung tâm ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí Nhơn TraÌ£ch, tỉnh ĐôÌ€ng Nai.