SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

POW: THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ (12/03/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ.

Đính kèm:

Thông báo số 499/TB-ĐLDK ngày 12/3/2019