SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 3 (22/04/2022)

Ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, sửa đổi bổ sung lần thứ 3.Chi tiết xin xem tại: Quyết định số 255/QĐ-ĐLDK Trân trọng!