SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY (16/10/2019)

Ngày 16/10/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, sinh ngày 21/3/1982, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP là Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Đính kèm: Quyết định số 1077/QĐ-ĐLDK ngày 16/10/2019