SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: CBTT BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN TẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1 (02/03/2020)

Ngày 28/02/2020, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành nghị quyết số 25/NQ-ĐLDK về việc thông qua sửa đổi các điều khoản về khối lượng khí, lượng khí bao tiêu và khí giao thiếu năm 2020 của Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 số 45/HĐKT-ĐLDK ký ngày 04/06/2008 giữa PV Power và PV GAS.

Đính kèm: Thông báo số 369/TB-ĐLDK ngày 02/03/2020