SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ (21/10/2021)

Ngày 21/10/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-ĐLDK về việc Giao nhiệm vụ thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ của PV Power.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

Trân trọng!